Regulamin świadczenia usług w programie Medpass

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu znajdującego się pod adresem www.medpass.pl przez Usługodawcę (dalej „program Medpass”).

2. Usługodawcą jest spółka Connectmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, kod poczt. 02-675, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342819, o kapitale zakładowym 1.610.000,00 złotych.

§ 2

1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w programie Medpass może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela, ustawowego, po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym Regulaminem.

2. Udział w programie Medpass jest dobrowolny i bezpłatny dla wszystkich użytkowników po dokonaniu rejestracji.

3. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za część świadczonych usług, o czym poinformuje Usługobiorców odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż w terminie 30 dni przed planowanym wprowadzeniem odpłatności części usług. Wysokość odpłatności każdorazowo określać będzie dostępny dla Usługobiorców cennik usług.

4. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§ 3

1. Poprzez rejestrację w programie Medpass Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć swoje konto lub zawiadomić osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne Usługobiorców oraz sprawujące kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Usługobiorców (dalej „Administratorzy”) o cofnięciu zgody na następujący adres e-mail: pomoc@medpass.pl

§ 4

1. Wprowadza się poziomy rejestracji w programie Medpass, w szczególności:

1) dla lekarzy - zapewniający pełen dostęp do treści rozpowszechnianej oraz usług świadczonych na portalach,

2) dla osób związanych z medycyną - zapewniający ograniczony dostęp do treści rozpowszechnianej oraz usług świadczonych na portalach,

3) dla studentów - zapewniający ograniczony dostęp do treści rozpowszechnianej oraz usług świadczonych w portalach,

4) Administracji służby zdrowia,

5) Farmaceutów,

6) Techników medycznych,

7) Techników farmaceutów,

8) Przemysłu farmaceutycznego,

9) Dziennikarzy,

10) Pielęgniarzy,

11) Lekarzy weterynarii.

2. Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w programie Medpass w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

3. Zakres usług świadczonych dla poszczególnych rodzajów Usługobiorców określa Usługodawca. Informacja o zakresie świadczonych usług może wynikać z ich dostępności. Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnego rodzaju usług, chyba, że jest to usługa odpłatna, a Usługodawca przyjął opłatę za jej udostępnienie.

4. Usługodawca może świadczyć niektóre usługi niezarejestrowanym Usługobiorcom. Prawa i obowiązki niezarejestrowanego Usługobiorcy określa niniejszy Regulamin, chyba że instrukcja usługi wprowadza odmienne zasady korzystania ze wskazanych usług.

§ 5

1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w programie Medpass.

2. Z jednego konta w programie Medpass może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.

3. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom.

4. Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Usługobiorcy Usługodawca przetwarza jego dane w zakresie szerszym, aniżeli jest to obligatoryjnie wymagane w momencie rejestracji. Udostępnione przez Usługobiorcę dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w programie Medpass, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

2. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy ochronę danych osobowych zgromadzonych w programie Medpass w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.

4. Podczas rejestracji w programie Medpass Usługodawca może żądać podania danych osobowych Usługobiorcy, w szczególności:

1) Imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) wykonywany zawód,

4) adres poczty elektronicznej (email),

5) nazwa pracodawcy Usługobiorcy, jego adres, telefon,

6) dane demograficzne, tj. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

5. Faktyczny rodzaj przetwarzanych danych zależny jest od wybranego poziomu rejestracji Usługobiorcy.

6. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Usługodawca może zmieniać poziom rejestracji Usługobiorcy określony w § 4 ust. 1 Regulaminu, jeśli Usługobiorca dokonał rejestracji podając nieprawdziwe dane.

§ 7

1. Przez rejestrację w programie Medpass Usługobiorca wyraża zgodę na:

1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcyżytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

2) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcyżytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,

3) przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę (przez Usługodawca może używać serwerów w państwie trzecim,

4) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w przez Usługodawcę,

5) przekazywanie danych osobowych na terytorium w Polskice, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów.

2.Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem programu Medpass. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

3. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

5. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Usługobiorców.

§ 8

Poprzez rejestrację w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:

1) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,

2) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

3) używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),

4) poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Usługobiorców,

5) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,

6) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.

7) nie rozpowszechniania na Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem oraz dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,

8) terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.

§ 9

1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, Flock lub podobną).

2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

1) adres IP komputera Usługobiorcy,

2) wywołany adres internetowy (url),

3) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Portalu,

4) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,

5) innych informacji transmitowanych protokołem http.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 10

1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w programie Medpass poprzez wybór odpowiedniej opcji w Serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca może odmówić rejestracji w programie Medpass bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w programie Medpass, jeśli:

1) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

2) Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,

3) Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.

3. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.

4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie Medpass na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w programie Medpass na następujących warunkach:

1) odwołanie powinno być złożone na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,

3) Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

4) Postanowienia określonej w niniejszym paragrafie procedury reklamacyjnej stosuje się również w przypadku innych zgłoszeń, reklamacji oraz skarg składanych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, iż termin 14 dni wskazany w § 10 ust. 5 pkt. 1 nie ma zastosowania.

§ 11

1. Zakazane jest świadczenie przez Usługobiorców jakichkolwiek usług o charakterze medycznym, w szczególności: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych i farmaceutyków.

2. Treści rozpowszechniane na Portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby nie mogą służyć diagnozie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w programie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

3. Usługobiorca nie może świadczyć za pośrednictwem portalu usług o charakterze medycznym. Usługodawca może powiadomić odpowiednie władze, w tym samorząd lekarski, o przypadkach naruszenia niniejszego zakazu.

§ 12

Usługodawca zwraca część pobranej, lecz niewykorzystanej przez Usługobiorcę opłaty, jeśli Usługobiorca nie mógł korzystać z zamówionej usługi w sposób należyty, a odpowiedzialność za tę okoliczność spoczywa na Usługodawcy.

§ 13

1. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.

2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 14

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu za uprzednim powiadomieniem Usługobiorców, w przypadku, gdy zmiana taka będzie wynikać ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności programu Medpass.

2. O proponowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców programu Medpass co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie. Usługobiorca niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien zgłosić swój sprzeciw na następujący adres e-mail: pomoc@medpass.pl .

3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w programie Medpass na zasadach określonych nowym brzmieniem Regulaminu będzie skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta Usługobiorcy programu Medpass.

§ 15

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

2. Przystępując do programu Medpass Usługobiorca wyraża zgodę na treść Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku powstania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

zarejestruj się